ZASADY OGÓLNE

 • Podczas CHALLENGEGDANSK obowiązują przepisy i regulacje sportowe Polskiego Związku Triathlonu oraz Międzynarodowej Unii Triathlonu (ITU).
 • Uczestnicy zawodów nie są objęci żadnym ubezpieczeniem NNW podczas wyścigu ze strony organizatora.
 • Dla sprawnego przeprowadzenia zawodów zwracamy uwagę, że każdy uczestnik bierze udział w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność!
 • Uczestnik zwalnia organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i roszczeń, jakie mogą wyniknąć z powodu jego startu w imprezie.
 • Sędziowie mają prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji zawodnika za jego niesportowe zachowanie przed, w trakcie i po zawodach.
 • Organizatorzy mają prawo wycofać zawodnika z wyścigu w dowolnym momencie działając w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zawodnika.
 • Personel medyczny zabezpieczający trasę imprezy jest upoważniony do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej dalszego udziału zawodnika w wyścigu, a także o wycofaniu zawodnika z dalszego udziału w zawodach.
 • Żaden zawodnik nie może używać substancji zakazanych w celu poprawy swoich wyników, wyeliminowania uczucia zmęczenia lub jakimkolwiek innym celu. Organizatorzy mają prawo do przeprowadzenia testów antydopingowych.
 • Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zachowania sportowej postawy oraz traktowania innych zawodników oraz organizatorów, wolontariuszy i kibiców z należytym szacunkiem. Nieprzestrzeganie tego może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.
 • W sytuacji wycofania się zawodnika z zawodów jest on zobowiązany do natychmiastowego poinformowania sędziów o tym fakcie. Każdy zawodnik, który tego nie zrobi i który będzie przedmiotem akcji poszukiwawczo – ratowniczej zostanie obciążony przez organizatora wszystkimi kosztami tej akcji.
 • Organizatorzy CHALLENGE GDANSK zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad, regulaminu, tras zawodów oraz miejsca zawodów w każdym czasie przed imprezą w sytuacji związanej z bezpieczeństwem zawodników.
 • Zawodnicy podczas CHALLENGE GDANSK nie mogą rywalizować z nagim torsem.
 • Każdy zawodnik musi się zapoznać z całą trasą zawodów i obowiązkiem zawodnika jest prawidłowe pokonanie trasy imprezy.
 • W sytuacji złych warunków atmosferycznych organizatorzy CHALLENGE GDANSK zastrzegają prawo do zmiany formuły zawodów na duathlon w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie zawodników. W przypadku ekstremalnie złych warunków atmosferycznych organizatorzy zastrzegają prawo do przerwania lub odwołania zawodów bez obowiązku zwrotu opłaty startowej oraz wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania dla zawodników.
 • Nagrody finansowe nie zostaną wypłacone do momentu poznania wyników testów antydopingowych.
 • Numery startowe, które zawodnicy otrzymali w pakiecie startowym muszą być widoczne przez całe zawody.
 • Wszyscy zawodnicy muszą odebrać pakiet startowy w biurze zawodów, wziąć udział w odprawie przed startem oraz wprowadzić rowery i inne rzeczy do strefy zmian w wyznaczonych godzinach.

trasa pływacka

 • Obowiązkowym wyposażeniem zawodnika podczas etapu pływackiego jest czepek pływacki dostarczony w pakiecie startowym. Decyzja dotycząca pianek neoprenowych (obowiązkowe / dozwolone / zabronione) zostanie podjęta dzień przed startem zawodów na podstawie temperatury wody i ogłoszona na odprawie przed zawodami.
 • Nie jest dozwolone wkładanie numeru startowego pod piankę.
 • Pływanie w opaskach kompresyjnych na nogi jest dozwolone.
 • Część pływacka może zostać zmieniona, skrócona lub odwołana w zależności od różnych czynników, takich jak: warunki atmosferyczne, bezpieczeństwo zawodników, itp. Organizator zachowuje całkowitą swobodę w dokonaniu niezbędnych zmian.
 • Używanie płetw i łapek pływackich jest zabronione. Używanie okularków pływackich oraz masek pływackich jest dozwolone.
 • Jeżeli przed startem wyścigu zamierzasz trenować na trasie imprezy prosimy o używanie czepka, boi treningowej lub innych akcesoriów, które pozwolą być widocznym na trasie zawodów ze względów bezpieczeństwa.
 • Zawodnicy, którzy pokonają trasę pływacką bez czepka dostarczonego przez organizatora mogą zostać zdyskwalifikowane.

trasa rowerowa

 • Numery startowe (naklejki) dostarczone w pakiecie startowym muszą być umieszczone na rowerze podczas całego etapu kolarskiego.
 • Kask musi być założony, a paski prawidłowo zapięte. Przed zdjęciem roweru z wieszaka kask musi być założony i zapięty. Zawodnik może odpiąć i zdjąć kask dopiero po odwieszeniu roweru na wieszak po etapie kolarskim.
 • Jakakolwiek pomoc z zewnątrz podczas etapu kolarskiego jest zabroniona. Trasa kolarska jest zamknięta i zawodnik nie może na tym etapie otrzymać żadnej pomocy z zewnątrz. Wyjątkiem jest pomoc od autoryzowanego przez organizatora punktu serwisowego na trasie kolarskiej.
 • Wszystkie rowery przed wprowadzeniem do strefy zmian przechodzą kontrolę techniczną przez sędziów imprezy. Tylko sprawdzone i zaakceptowane rowery zostaną dopuszczone do udziału w zawodach.
 • Wszyscy zawodnicy muszą bezwzględnie wykonywać polecenia sędziów wyścigu oraz funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz Służb Medycznych. W przypadku konieczności jest dozwolone poruszanie się wzdłuż trasy rowerowej biegnąc lub idąc z rowerem.
 • Zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się maksymalnie po prawej stronie drogi. Wyprzedzanie jest dozwolone wyłącznie lewą stroną.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany dystansu, lokalizacji oraz innych elementów trasy kolarskiej z uwagi na warunki atmosferyczne oraz bezpieczeństwo zawodników.
 • W strefie zmian zabrania się umieszczania czegokolwiek na rowerze. Wszystkie rzeczy niezbędne zawodnikowi do pokonania zawodów należy umieścić w koszyku lub koszykach znajdujących się w strefie zmian (okulary, kask, itp.)
 • Buty rowerowe mogą pozostać wpięte w pedały tylko wówczas, jeżeli nie dotykają one podłoża.
 • Obowiązkowe jest pozostawienie rowerów w strefie zmian w godzinach określonych w harmonogramie imprezy. Strefa zmian będzie dostępna dla zawodników w dniu startu do godziny 7:30.
 • Skrócenie trasy kolarskiej będzie karane dyskwalifikacją zawodnika.
 • Numer startowy na pasku nie jest obowiązkowy podczas etapu kolarskiego.
 • Używanie słuchawek, telefonów komórkowych, kamer oraz innych urządzeń nie jest dozwolone na trasie kolarskiej.
 • Podczas całego wyścigu obowiązkowe jest noszenie chipa do pomiaru czasu nad kostką. Po przekroczeniu linii mety czipa należy zwrócić w strefie finiszera.
 • Organizatorzy zastrzegają prawo do dyskwalifikacji zawodników, którzy nie zmieścili się w limicie czasu z uwagi na konieczność otwarcia dróg publicznych dla ruchu kołowego. W takiej sytuacji zdyskwalifikowany zawodnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za poruszanie się po drogach i jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów ruchu drogowego.

drafting i kary

Na trasie kolarskiej obowiązuje zakaz draftingu lub „jazdy na kole”. Takie zachowanie może być przyczyną nałożenia na zawodnika kar przez sędziów. Aby umożliwić zawodnikom prawidłowe pokonywanie trasy kolarskiej organizatorzy wprowadzają następujące warunki:

 • Start falowy dla zawodników PRO oraz rolling start dla zawodników Age Group
 • Sędziowie poruszający się po trasie kolarskiej na motocyklach.
 • Sędziowie ustawieni stacjonarnie w punktach trasy kolarskiej.
 • Statyczne i mobilne kamery wspomagające sędziów w podejmowaniu decyzji.

Drafting jest rozumiany jako odległość mniejsza niż 20 metrów (zawodnicy PRO) i 12 metrów (zawodnicy Age Group) przed poprzedzającym zawodnikiem lub mniej niż 2 metry w bok. Zawodnik może wjechać do strefy draftingu wykonując manewr wyprzedzania. Na wykonanie całego manewru zawodnik ma 25 sekund, jeżeli po upływie 25 sekund manewr nie został wykonany przyjmuje się, że przepis został złamany. Zawodnik może również wjechać do strefy draftingu w następujących przypadkach:

 • Jeżeli opuści strefę drafting przed upływem 25 sekund
 • Z uwagi na bezpieczeństwo zawodnika oraz warunki drogowe.
 • W strefie bufetów.
 • Podczas wyjazdu i powrotu do strefy zmian.
 • Na rondach, ostrych zakrętach i nawrotach.
 • Podczas innych sytuacji na trasie według decyzji sędziów jak np. przejazd katerek pogotowia czy innych pojazdów uprzywilejowanych, itp.

Zawodnik, który został wyprzedzony musi niezwłocznie opuścić strefę draftingu. Karą za drafting jest niebieska kartka, która oznacza 5 minut kary w namiocie kar znajdującym się w strefie zmian. Każdy ukarany zawodnik zostaje głosowno poinformowany przez sędziego o nałożonej karze. Obowiązkiem zawodnika jest zgłoszenie się do namiotu kar i odbycie kary. W przypadku nieodbycia kary w namiocie kar zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

Niebieską kartką karane jest również śmiecenie na trasie zawodów, poza miejscami wyznaczonymi.

Kary:

 • Niebieska kartka  = 5 minut kary (3 kartki niebieskie są równoznaczne z kartką czerwoną i oznaczają dyskwalifikację)
 • Żółta kartka = 30 sekund kary (3 kartki żółte są równoznaczne z kartką czerwoną i oznaczają dyskwalifikację)
 • Czerwona kartka = dyskwalifikacja

trasa biegowa

 • Zabrania się zawodnikowi jakiejkolwiek ingerencji w numer startowy, który otrzymał w pakiecie startowym.
 • Numer podczas etapu biegowego jest obowiązkowy, musi być dobrze widoczny i znajdować się z przodu
 • Pomoc z zewnątrz na trasie biegowej jest zabroniona za wyjątkiem strefy bufetu, gdzie można podawać zawodnikom żele, batony, napoje i inne odżywki. Rzeczy te mogą być podawane wyłącznie w strefie bufetu przez kibiców, bliskich lub trenerów. Jakiekolwiek pomoc z zewnątrz poza strefą bufetu będzie karana dyskwalifikacją zawodnika.
 • Wolniejsi zawodnicy muszą trzymać się prawej strony i pozwolić na wyprzedzanie z lewej strony szybszym zawodnikom.
 • Zabronione jest poruszanie się wzdłuż trasy wyścigu jakimkolwiek pojazdem, rowerem lub bieganie wraz z uczestnikiem zawodów.
 • Zawodnicy zobowiązani się do przestrzegania poleceń sędziów, obsługi oraz funkcjonariuszy służb mundurowych. Pomoc z zewnątrz jest surowo zabroniona, a wielkość i charakter kar za takie wykroczenie zależą wyłącznie od decyzji Dyrektora Zawodów i Sędziego Zawodów.
 • Zawodnicy muszą przestrzegać wszystkich przepisów ruchu drogowego oraz instrukcji wydawanych przez przedstawicieli zawodów i policję. Organizatorzy imprezy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji zawodników, którzy nie ukończą biegu pieszo w wyznaczonym przez organizację czasie granicznym.
 • Organizatorzy imprezy mają prawo do zmiany trasy biegowej zawodów, dystansu lub dokonania innych zmian według własnego uznania, biorąc pod uwagę prognozy pogody lub inne zdarzenia.

sztafety

 • Klasyfikacja sztafet będzie prowadzona w kategoriach sztafet męskich, damskich i mieszanych. Sztafety mogą składać się z 2 lub 3 zawodników.
 • Każda sztafeta otrzyma numer startowy i chip do pomiaru czasu.
 • Zmiana w sztafecie następuje poprzez przekazanie chipa kolejnemu zawodnikowi.
 • Od stertu do momentu przekroczenia linii mety chip do pomiaru czasu musi być noszony przez członka sztafety na nodze nad kostką.
 • Odbiór numerów startowych i chipa do pomiaru czasu jest możliwy przez jednego członka sztafety, ale każdy z zawodników sztafety musi pojawić się w biurze zawodów w celu podpisania stosownych dokumentów przed startem.
 • Dostęp do strefy zmian dla członków sztafety następuje na podstawie opaski na rękę w dowolnym momencie wyścigu.
 • Dozwolony jest wspólny finisz całej sztafety. W tym celu uczestnicy (pływak i kolarz) muszą oczekiwać na biegacza w specjalnej oznaczonej strefie przed ostatnią prostą i następnie pokonać ostatnie metry razem.

opłaty, rejestracja i zwroty

 • Zmiana dystansu lub zmiana uczestnika na inną osobę jest dozwolona do 21 dni przed zawodami. Opłata za transfer wynosi 15 EUR.
 •     Opcja anulowania może zostać wykupiona tylko w momencie rejestracji; daje prawo do zwrotu 100% kwoty w przypadku rezygnacji ze startu do daty określonej w opcji zwrotu z wyłączeniem kwoty opłaty za opcję rezygnacji.
 •     Rezygnacja ze startu musi być dokonana na piśmie do trzech tygodni przed startem. Jeśli nie zostanie to zrobione w tym terminie, w żadnym wypadku nie przysługuje zwrot jakiejkolwiek kwoty.
 •     Rejestracja jest osobista, zbywalna na innego zawodnika i jest ważna tylko dla aktualnej edycji.
 •     Modyfikacja trasy lub jej części spowodowana przyczynami niezależnymi od organizatora w żadnym wypadku nie oznacza zwrotu wpisowego.
 •     W obliczu czynników meteorologicznych lub działania siły wyższej, które powodują modyfikację części lub całości któregokolwiek odcinka zawodów, organizator ma prawo zaproponować alternatywny start na innym dystansie i innych trasach, w zależności od okoliczności (aquathlon, duathlon, bieg, itp.). Nie będzie się to wiązać ze zwrotem uczestnikowi opłaty rejestracyjnej.

dane osobowe

Zgodnie z RODO (rozporządzenie o ochronie danych Unii Europejskiej) i ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSIC) gwarantuje uczestnikowi, że ENERGY EVENTS SP. Z O.O. SP.K. (NIP 5892020999) jako podmiot organizujący jest świadomy i informuje, że:

 • Wszystkie dane osobowe podane przez osobę zgłoszoną do startu – poprzez odpowiednie formularze na stronie internetowej, zostaną automatycznie włączone do bazy danych używanej wyłącznie przez CHALLENGE GDANSK
 • Celem przetwarzania danych, które są traktowane jako poufne, jest zarządzanie danymi dotyczącymi przeprowadzenia zawodów, takimi jak wyniki, zdjęcia, filmy i ankiety.
 • Za pośrednictwem formularza rejestracyjnego uczestnik wyraźnie wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania informacji, reklam, usług, promocji i wiadomości o wydarzeniach organizowanych przez CHALLENGE GDANSK lub któregokolwiek z jej partnerów i sponsorów.
 • Zezwolenia te mogą być odwołane w dowolnym momencie bez mocy wstecznej. Oznacza to, że każdy uczestnik może odwołać udzieloną zgodę i skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu, kontaktując się z:

CHALLENGE GDANSK
Energy Events Sp. z o.o. Sp.k.
Kaszubska 53, str.
80-297 Miszewko, POLSKA

szczegółowe regulaminy

Regulamin dystans średni – POBIERZ REGULAMIN

Regulamin dystans olimpijski i sprint – POBIERZ REGULAMIN

Regulamin Trefl Aquathlon – POBIERZ REGULAMIN